A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Only variable references should be returned by reference

Filename: core/Common.php

Line Number: 257

Xarxanatura 2000

ACTUACIONS REALITZADES PER L’INSTITUT AGRÍCOLA ENFRONT L’ESTABLIMENT DE LA “XARXA NATURA 2000” A CATALUNYA

 

4 FEBRER 2011: L’INSTITUT AGRÍCOLA demana per escrit, al Parlament Europeu, a través de la seva Oficina a Barcelona, que informi envers si la Unió Europea ha donat finançament pel projecte del canal Segarra-Garrigues.

11 GENER 2011: L’INSTITUT AGRÍCOLA
interposa Recurs Contenciós Administratiu, davant el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, contra l’Acord de Govern 185/2010, d’11 d’octubre, que aprova definitivament el “Pla especial de protecció del medi natural i del paisatge dels espais naturals protegits de la Plana de Lleida i el Pla de gestió d’aquests espais”.

15 OCTUBRE 2010: Es rep la resolució del Recurs de Reposició presentat contra l'Acord de Govern 138/2009, de 16 de juny, pel qual s'aproven modificacions puntuals de la delimitació de diversos espais de la Xarxa Natura 2000. Es desestima.

13 JULIOL 2010:
Es rep la resolució del Recurs de Reposició presentat contra l'Acord de Govern 150/2009, de 29 de setembre, pel qual s'amplien diverses zones de protecció especial per a les aus (ZEPA) delimitades per l'Acord de Govern 115/2009, de 16 de juny. Es desestima.

8 JULIOL 2010:
L’Institut Agrícola presenta al•legacions al Projecte de Pla Especial de protecció del medi natural i del paisatge, i al Pla de gestió, dels espais naturals protegits de la Plana de Lleida corresponents als espais de la Xarxa Natura 2000. En resum es mostra el desacord per: augment injustificat de les restriccions en els usos i activitats que es poden dur a terme en les finques, ja siguin enfront cultius, plantacions, construccions o explotacions agrícoles/ramaderes/forestals; establiment d’itineraris de natura per camins privats; creació d’un òrgan gestor sense representació dels propietaris i/o empresaris agraris; incertesa total de les zones que podran ser objecte de reg a l’espera d’uns hipotètics estudis; existència de recursos contenciosos administratius en marxa que estan totalment en contra de la Xarxa Natura 2000, i en especial, de l’afectació sobre els espais de la Plana de Lleida.

L’Institut sol•licita l’ampliació del Recurs Contenciós Administratiu a l’Acord de Govern de 27 d’abril de 2010 que desestima el recurs de reposició interposat contra l’Acord GOV/150/2009, de 16 de juny pel qual s’amplien diverses zones de protecció especial per a les aus (ZEPA). El Tribunal acorda l’ampliació.

Es sol•licita també l’ampliació del Recurs Contenciós Administratiu a l’Acord de Govern de 30 de març de 2009 que desestima el recurs de Reposició interposat per l’Institut Agrícola contra l’Acord de Govern 115/2009 pel qual s’aprova una nova delimitació de zones de protecció especial per a les aus (ZEPA).   

25 JUNY 2010:
L’INSTITUT AGRÍCOLA interposa Recurs Contenciós Administratiu, davant el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, contra l’Acord de Govern 115/2009, de 16 de juny, pel qual s’aprova una nova delimitació de zones de protecció especial per a les aus (ZEPA). El Recurs queda identificat amb el número 241/2010.

5 MAIG 2010:
L’Institut Agrícola interposa Recurs Contenciós Administratiu, davant el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, contra l’Acord de Govern 138/2009 pel qual s’aproven modificacions puntuals de la delimitació de diversos espais de la Xarxa Natura 2000. El Recurs queda identificat amb el número 175/2010.

5 MAIG 2010:
L’Institut Agrícola interposa Recurs Contenciós Administratiu, davant el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, contra l’Acord de Govern 150/2009  pel qual s’amplien diverses zones de protecció especial per a les aus (ZEPA) delimitades per l’Acord de Govern 115/2009. El Recurs queda identificat amb el número 174/2010.

6 ABRIL 2010:
L’Institut Agrícola interposa Recurs de Cassació, davant el Tribunal Suprem, contra la Sentència de 16 de febrer de 2010 del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya respecte del Recurs Contenciós Administratiu número 706/2006.

16 FEBRER 2010:
El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya dicta Sentència desestimant el Recurs Contenciós Administratiu interposat contra l’Acord de Govern GOV/112/2006 pel qual es designen zones d’especial protecció per a les aus (ZEPA) i s’aprova la proposta de llocs d’importància comunitària (LIC).

27 GENER 2010
: Contestació de la Comissió Europea a la Denúncia complementària presentada, per l’Institut Agrícola, respecte de l’ampliació de la Xarxa Natura 2000 al sector estepari de Lleida, el 2 de desembre de 2009. Reiteren que la classificació i delimitació de les zones de protecció s'han fet seguint només criteris exclusivament ornitològics, i que qualsevol pla o projecte que pugui afectar a les zones protegides serà desautoritzat.

2 DESEMBRE 2009:
Presentació d’un escrit a la Comissió Europea-Representació de Barcelona, complementari a la Denúncia presentada a la Comissió Europea amb la Referència CHAP (2009)00099. Aquest servia per a donar contesta a la resposta d’aquesta Comissió Europea en data 3 de novembre de 2009, envers l’ampliació de Xarxa Natura 2000 al sector estepari de Lleida i la greu afectació al Projecte del regadiu del Canal Segarra-Garrigues –que d’una previsió de reg de 70.150 hectàrees passava a només .

10 NOVEMBRE 2009: El Departament de Medi Ambient i Habitatge-Direcció General del Medi Natural dóna resposta a les al•legacions presentades per l'Institut Agrícola a la modificació de la Xarxa Natura 2000 aprovada pel Govern el 29 de setembre de 2009 amb l'Acord GOV/150/2009.

3 NOVEMBRE 2009: Contestació de la Comissió Europea a la Denúncia presentada per l’Institut Agrícola respecte de l’ampliació de la Xarxa Natura 2000 al sector estepari de Lleida. Manifesten que la classificació i delimitació de les zones de protecció són competència dels Estats membres. Alhora, determina que això s'ha de fer seguint criteris exclusivament ornitològics, i no tenint present criteris econòmics o socials.

2 NOVEMBRE 2009: L’Institut Agrícola interposa Recurs de Reposició, davant el Departament de la Presidència, contra l’Acord de Govern 150/2009 pel qual s’amplien diverses zones de protecció especial per a les aus (ZEPA) delimitades per l’Acord de Govern 115/2009 (ampliació de les zones estepàries de Lleida). Concretament es refereix a un increment de 1.597 hectàrees.

L’Institut Agrícola envia una carta a tots els Ajuntaments inclosos dins el Projecte de Canal Segarra-Garrigues, informant de les actuacions dutes a terme darrerament (Denúncia a la Comissió Europea i Recursos de Reposició), així com oferint col•laboració en defensa dels interessos patrimonials i econòmics.

8 OCTUBRE 2009: L’Institut Agrícola interposa Recurs de Reposició, davant el Departament de la Presidència, contra l’Acord de Govern 138/2009 pel qual s’aproven modificacions puntuals de la delimitació (correcció d’errors) de diversos espais de la Xarxa Natura 2000.

23 SETEMBRE 2009: L’Institut Agrícola presenta, a la Comissió Europea-Representació a Barcelona, una denúncia per incompliment del Dret Comunitari (Directives Hàbitats 1992/43/CEE i d’Aus 1979/409/CEE) contra el Govern de Catalunya i el Govern de l'Estat Espanyol, respecte l’afectació del projecte del canal Segarra-Garrigues pels espais de la Xarxa Natura 2000. En resum, argumentem: l'afectació d'un projecte de regadiu de l'envergadura del Canal Segarra-Garrigues no pot acceptar-se, no s'han buscat solucions alternatives per evitar els greus perjudicis econòmics a les propietats i empreses agràries, frustració de propietaris que comptaven amb reg i desprès de tot no podran, encara no està gens definit quines zones es podran regar, malgrat que les actuacions de concentracions parcel•làries, increment del pressupost econòmic del Projecte del Canal Segarra-Garrigues, manca d'estudis científics concrets de l'existència real de les aus que es diu protegir, manca d'un estudi de viabilitat, finançament i manteniment dels espais.

21 SETEMBRE 2009: Presentació d’al•legacions a la Proposta d’ampliació de diverses zones de protecció especial per a les aus delimitades per l’Acord GOV/115/2009, de 16 de juny, pel qual s’aprova una nova delimitació de diverses zones de protecció especial per a les aus. Correspon a una (segona ampliació d’espais de protecció dins del projecte Canal Segarra – Garrigues de 1.597 hectàrees).

7 AGOST 2009: El Departament de Medi Ambient i Habitatge-Direcció General del Medi Natural dóna resposta a les al•legacions presentades per l'Institut Agrícola a la modificació de la Xarxa Natura 2000 (Acords de Govern 15/2009 i 138/2009, ambdós de 16 de juny), per a donar compliment, teòricament, a les dues sentències del Tribunal de Justícia de la Unió Europea.

7 AGOST 2009: L’Institut Agrícola interposa, davant la Generalitat de Catalunya-Departament de la Presidència, Recurs de Reposició contra l’Acords GOV/115/2009, de 8 de juliol de 2009 (ampliació d’espais dins del projecte Canal Segarra – Garrigues).  L’ampliació suposa un increment de 14.290 hectàrees dels sectors estèpics de Lleida.

29 MAIG 2009: L’Institut Agrícola presenta al•legacions a les propostes de nova delimitació de diverses zones de protecció especial per a les aus (ampliació d’espais dins del projecte Canal Segarra - Garrigues) i de modificacions puntuals de la delimitació de diversos espais de la Xarxa Natura 2000 (Acords GOV/115/2009 i GOV/138/2009, ambdós de 16 de juny).

14 MAIG 2009: L’Institut Agrícola envia una carta a tots els socis informant de la informació pública de l'ampliació dels espais de la Xarxa Natura 2000 a la zona estepària dels Plans de Lleida i de modificacions puntuals a altres territoris.

20 NOVEMBRE 2007:
L’Institut Agrícola demana, altre cop, al Ministeri de Medi Ambient el qüestionari emplenat per Catalunya sobre el finançament de Xarxa Natura 2000.

23 OCTUBRE 2007: El Ministeri de Medi Ambient contesta a l’escrit presentat el 4 d’octubre de 2007. Argumenta que l’Estat no intervé en el procés de selecció i adopció dels espais que han de formar part de Xarxa Natura 2000, sinó que aquestes tasques són competència de cada Comunitat Autònoma.

4 OCTUBRE 2007: L’Institut Agrícola presenta un escrit al Ministeri de Medi Ambient reiterant la petició de suspensió del procediment d’aprovació dels espais proposats per formar part de la Xarxa Natura 2000 a Catalunya. Alhora es demana informació corresponent respecte del seu l’estat de tramitació i les decisions que s’hagin dut a terme en tot el procediment endegat.

6 MARÇ 2007: La Comissió Europea-Direcció General de Medi Ambient, respon a la Denúncia presentada per l’Institut Agrícola el 12 de desembre de 2006, respecte de la designació de noves zones a protegir per Xarxa Natura 2000 i que afecten directament al Canal Segarra-Garrigues. En la mateixa, i donat que la Comissió Europea encara no havia rebut el llistat d’espais dels Estats membres, no considerava pertinent continuar la tramitació de la queixa.

6 FEBRER 2007:
El Departament de Medi Ambient i Habitatge-Direcció General del Medi Natural respon a les al•legacions presentades per l’Institut Agrícola durant el període d’informació pública de la proposta dels espais que havien de formar part de la Xarxa Natura 2000 a Catalunya. Bàsicament no s’accepta la retirada de la proposta, es reconeix que només s’han acceptat les al•legacions referides a errors materials i que tot plegat el procés ve imposat per vàries resolucions judicials europees.

13 DESEMBRE 2006:
L’Institut Agrícola presenta, a la Comissió Europea-Representació a Barcelona una Denuncia al Govern de Catalunya per incompliment de la normativa europea. Fonamentalment per: l’afectació de més del 30% del territori català, la manca de transparència en la informació pública, falta de motivació de la inclusió dels espais proposats i la manca de contesta a les al•legacions presentades per l’Institut Agrícola. La Denuncia va tenir entrada en la Comissió Europea (Direcció General de Medi Ambient) el 8 de gener de 2007.

24 NOVEMBRE 2006:
L’Institut Agrícola informa al Ministeri de Medi Ambient de la interposició del Recurs Contenciós Administratiu contra l’Acord de Govern 112/2006, de 5 de setembre de 2006, alhora que es demanava la suspensió del procediment d’aprovació dels espais proposats pel Govern de Catalunya.

30 OCTUBRE 2006: L’Institut Agrícola interposa, davant del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, Recurs Contenciós Administratiu, contra l’Acord de Govern 112/2006, de 5 de setembre de 2006, pel qual es designen zones d’especial protecció per a les aus (ZEPA) i s’aprova la proposta de llocs d’importància comunitària (LIC). El Recurs queda identificat amb el número 706/2006.

13 JULIOL 2006
: L’Institut Agrícola presenta, al Departament de Medi Ambient i Habitatge-Direcció General del Medi Natural, aportacions al document “Avanç de Directrius per a la gestió dels espais de la Xarxa Natura 2000”.

15 JUNY 2006: Presentació d’al•legacions finals a la Proposta Final d’espais que s’han d’incorporar a la Xarxa Natura 2000.

2, 6, 9, 13 JUNY 2006: Presentació d’al•legacions complementàries a la Proposta Final d’espais que s’han d’incorporar a la Xarxa Natura 2000.

10 MAIG 2006: Presentació d’al•legacions prèvies a la Proposta Final d’espais que s’han d’incorporar a la Xarxa Natura 2000.

30  JUNY 2005: L’Institut Agrícola presenta al•legacions a la Proposta d’espais a incorporar a la Xarxa Natura 2000 a Catalunya. Al DOGC de 21 de febrer de 2005, es va publicar l’anunci d’informació pública de la “PROPOSTA D’ESPAIS A INCORPORAR A LA XARXA NATURA 2000”. S’establia un termini de 2 mesos per a presentar al•legacions. Aquest termini es va ampliar fins el 30 de juny de 2005.