A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Only variable references should be returned by reference

Filename: core/Common.php

Line Number: 257

Xarxanatura 2000

AFECTACIONS GENERALS I COSTOS D’IMPLANTACIO

Afectacions Generals de les Directrius de Gestió Aprovades per Acord de Govern

 • Tots els projectes, plans o programes que puguin afectar els espais de la xarxa Natura 2000 s’han de sotmetre a avaluació ambiental.
 • Es considera incompatible qualsevol actuació que afecti de forma apreciable els hàbitats d’interès comunitari i/o afecti negativament els hàbitats d’espècies d’interès comunitari.
 • Els criteris establerts s’incorporen al Pla Especial de Protecció del medi natural i del paisatge.
 • Els Plans Especials de Protecció determinaran hàbitats i espècies de conservació prioritària en cada espai i àrees crítiques de conservació.
 • Es declararan espais de protecció especial, a l’empara de la Llei 12/85, d’Espais Naturals, els sectors més rellevants de la xarxa Natura 2000.
 • Es redactarà i aprovarà un Pla de Conservació dels Hàbitats d’Interès Comunitari.
 • Es redactarà i aprovarà un Pla de Conservació de les espècies d’Interès Comunitari.
 • Es promourà la creació de consorcis per la gestió global d’un espai o per aspectes concrets d’aquesta.
 • Es considerarà en general d’interès, l’adquisició per l’Administració de terrenys pel seu valor natural.

S’establiran mecanismes de col·laboració amb l’ACA pel correcte desplegament de la Directiva Marc de l’Aigua a la xarxa Natura 2000, amb l’objectiu d’assolir un bon estat ecològic de les aigües, tant superficials com subterrànies.

Amb quins criteris d’assumpció de costos s’implantarà la xarxa Natura 2000 sobre la propietat i activitats econòmiques privades?

Criteris generals per a la definició dels costos derivats de la implantació de la xarxa Natura 2000

 • Els pagaments indemnitzadors es refereixen a la pèrdua de renda, no a la possible pèrdua de valor patrimonial.
 • Les indemnitzacions a què fa referència el FEADER s’apliquen, sempre, a costos addicionals o pèrdues d’ingressos de l’activitat. En cap cas es pot valorar la suposada pèrdua de valor patrimonial de la finca.
 • El gruix del finançament als espais de la xarxa Natura 2000 ha d’anar lligat a l’aplicació voluntària de mesures actives de gestió.